ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1 Geldigheid van de voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, bij MaRo ter plaatse of via de webshop bestelde of gekochte artikelen. 

1.2 Elke aankoop bevestigt telefonisch/email of anders, verbindt u tot de algemene voorwaarden. 

2. Overeenkomst 

2.1 Als er een bestelling is geplaatst gaan wij er van uit dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden en dat u daar ook mee akkoord gaat. 

2.2 MaRo behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of een eventuele koper te weigeren. 

3 Prijzen 

3.1 Alle prijzen zijn incl. 21% btw en zonder eventuele verzendingskosten 

4. Uitvoeringstermijn 

4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van de betaling. 

4.2 goederen die (tijdelijk) niet voorradig zijn, zullen gratis worden nagestuurd. 

4.3 Enkel verzending in België: 

  • afhalen in de winkel te Izegem, België is gratis 
  • Levering in Izegem en deelgemeenten, België is gratis 
  • verzendingskosten zijn afhankelijk van het gewicht 
  • verzending met een postpakket (TARIEVEN Bpost.be) 
  • voor bestellingen vanaf 75 euro excl. BTW zijn verzendingen binnen België gratis!

5 Annulering en herroepingsrecht 

5.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet eerder aan de koper (konden) worden geleverd), aan MaRo ter kennisgeving worden gebracht. 

6 Aansprakelijkheid 

6.1 MaRo is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht; enige andere van buiten afkomende oorzaak. 

6.2 MaRo draagt zorg voor een tijdige levering, zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertraging door omstandigheden buiten haar invloed. 

6.3 MaRo zal in beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van afnemer te vergoeden. 

7 Betaling 

7.1 Betaling dient te geschieden via overschrijving of contant bij ophalen bij MaRo. Goederen worden pas verzonden na bijschrijving op rekening: BE96 7390 1071 8905 

7.2 1ste herinnering factuur wordt er 5€ extra administratiekosten aangerekend 

7.3 2de herinnering factuur wordt er 10€ extra administratiekosten aangerekend 

7.4 Indien MaRo zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten. 

8 Recht/Geschillen 

8.1 op alle overeenkomsten waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing 

8.2 alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtscolleges van het arrondissement Kortrijk 

8.3 alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper vallen. Aangekochte goederen kunnen niet teruggenomen worden wanneer deze gebruikt werden. Enkel bij defect of productiefout zal MaRo de aangekochte goederen terugnemen.